مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله JNM_Volume 2_Issue 4_Pages 53-62-1

ثثٝ دیُدِیُ تغییش ؿىُ پلاػتیه عی آػیبوبسی ٚ تـىیُ ػیٛه ػبختبسی ب ) شصدا٘ ٞب، ػیٛه، ٘بثٝجبییٞب …( ا٘٘شطی آصاد ػٛیؼٌٛتٖٓ افضٔایؾ ٔییبثذ ٚ اص ایٗ سٚ فبص بٔٚ ظٓ٘بٔٙظٓ تـىیُ ٔیؿٛد. ایٗ فبص ٘بٔ Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان JNM_Volume 2_Issue 3_Pages 33-44-1

واکنش احیای کربوترمیک کنسانترهی خالص شدهی سلستیت معدن لیکک با کربن اکتیو در شرایط نا همدما در اتمسفر آرگن، با خلوص بالا بررسی شد. نتایج آزمونهای پراش اشعهی ایکس و آنالیزهای حرارتی نشان دادند که Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق JNM_Volume 1_Issue 2_Pages 55-62-1

قدر دانی بخشی از این پژوهش در آزمایشگاه میکروسکوپی الکترونی دانشگاه لیدز انگلستان انجام شده است، از این رو از آقایان جان هارینگتون، تونی نیکولس و پروفسور دیوید ادموندز تقدیر و تشکر میشود. Mode and Read more…

By 92, ago