نتیجهگیری
با افزایش دما و کاهش نرخ کرنش در هر دو فولاد C1 و C2 تبلور دوبارهی دینامیکی رخ میدهد.
با افزایش دما و کاهش نرخ کرنش در هر دو فولاد C1 و C2 تبلور دوبارهی دینامیکی رخ میدهد.
مقدار ضریب حساسیت نرخ کرنش(m) در دماهای پایین و بالا برای فولاد C1 به ترتیب 268/0 و226/0 و برای فولاد C2 096/0 و 219/0 محاسبه شد.
انرژی اکتیواسیون ظاهری (Q) در دماهای پایین و بالا برای فولادC1 به ترتیب kJ/mol316 وkJ/mol 375 و برای فولاد C2 به ترتیب kJ/mol 780 و kJ/mol 390 بدست آمد که در فولادهای زنگ نزن دوفازی، نیرو محرکه تغییر شکل گرم میباشد.
مقدار Q برای فولاد C2 نسبت به فولاد C1 بیشتر است که این اختلاف به کسر حجمی بالاتر آستنیت در فولاد C2 مربوط میباشد.

منابع
1- P. Cizek., and B.P. Wynne., “A mechanism of ferrite softening in a duplex stainless steel deformed in hot torsion”. Materials Science and Engineering A, 1997. 230 (1-2): p. 88-94.
-2 L. Duprez., B.C. De Cooman., and N.
Akdut., “Flow stress and ductility of duplex stainless steel during high-temperature torsion deformation”. Metallurgical and deformation”.

پیوستها
Metallurgical and Materials Transactions A, 2002. 33(7): p. 1931-1938.
H. Farnoush., A. Momeni., K. dehghani., J. Aghazadeh Mohandesi., and H. Keshmiri., “Hot deformation characteristics of 2205 duplex stainless steel based on the behavior of constituent phases”. Materials & Design. 31(1): p. 220-226.
P. Mao., K. Yang., and G. Su., “Hot deformation behavior of an as-cast duplex stainless steel”. Cailiao Kexue Yu Jishu (Journal of Materials Science & Technology) (China), 2003. 19: p. 379-381.
O. Balancin., W.A.M. Hoffmann., and J.J. Jonas., “Influence of microstructure on the flow behavior of duplex stainless steels at high temperatures”. Metallurgical and Materials Transactions A, 2000. 31(5): p. 1353-1364.
F.J. Humphreys., and M. Hatherly., “Recrystallization and related annealing phenomena”. 2004: Pergamon Pr. 7- W.F. Hosford., and R.M. Caddell., I. Books24x., “Metal forming: mechanics and metallurgy”. 2007: Cambridge University
Press.
J. Luo., “Effect of the strain on the deformation behavior of isothermally compressed Ti-6Al-4V alloy”. Materials Science and Engineering: A, 2009. 505(1-2): p. 88-95.
S. Bruschi.,”Workability of Ti-6Al-4V alloy at high temperatures and strain rates”. Materials Letters, 2004. 58(27-28): p. 36223629.

جدول 1- ترکیب شیمیایی فولادهای مورد استفاده.
Creq/Niea %Ti %Cu %Mn %Nb %N %Si %Mo %Ni %Cr %C فولاد
4/6 0/004 0/37 1/12 0/06 0/06 0/40 1/59 3/39 27/90 0/08 C1
2/6 0/004 0/37 0/67 0/06 0/06 0/25 2/8 6/4 20/76 0/07 C2

شکل 1- ریزساختار نمونههای همگن شده (الف): فولاد C2 (ب) : فولاد C1.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

(الف) (ب)
شکل 2- منحنیهای تنش حقیقی- کرنش حقیقی فولادهای C1 وC2 حاصل از تغییر شکل گرم در دماهای گوناگون با نرخ
کرنش 1−ε. = 0.1S.

شکل 3- وابستگی کسر حجمی آستنیت به دما برای دوفولاد C1 و C2 پیش از آزمون فشار گرم.

شکل 4- تغییرات تنش سیلان با نرخ کرنش برای فولادهای C1 و C2.

شکل5- تغییرات تنش سیلان با دمای تغییرشکل برای فولادهای C1 و C2.


پاسخ دهید