قدر دانی
بخشی از این پژوهش در آزمایشگاه میکروسکوپی الکترونی دانشگاه لیدز انگلستان انجام شده است، از این رو از آقایان جان هارینگتون، تونی نیکولس و پروفسور دیوید ادموندز تقدیر و تشکر میشود.

Mode and Modification of Graphite in Cast
Iron Melt”, Acta Metallurgica
Sinica,Series B, Vol.5 No.4 (1992) pp 263267.
S. Zhang., “Mechanism of the Forming of Nodular Graphite”, J. Mater. Sci. Technol., Vol.16 No.6, 2000. pp 615-618.
C.A. Cooper., R. Elliott., R. J. Young.,
“Investigation of the graphitic microstructure in flake and spheroidal cast irons using Raman spectroscopy”, Journal of Materials Science, 2003. pp 795-802. 7- Cees Van de Velde., “Development of Theories on Graphite Formation in Ductile Cast Iron”, www.ceesvandevelde.eu, 2004.
O. Oluwole, O. Olorunniwo, O.E. Ogundare, O.O. Atanda, and P.O. Oridota, “Effect of Magnesium and Calcium as Spheroidizers on the Graphite Morphology in Ductile Cast Iron”, Journal of Minerals & Materials Characterization &
Engineering, 2007. pp 25-37.
S.K. Pradhan., B.B. Nayak., B.K. Mohapatra., and B.K. Mishra., “Micro Raman Spectroscopy and Electron Probe Microanalysis of Graphite Spherulites and Flakes in Cast Iron”,The Minerals,Metals & Materials Society and ASM international, 2007. pp 2363-2370.

جدول 1- ترکیب شیمیایی مذاب استفاده شده برای انجام عملیات کروی سازی (درصدوزنی).

جدول2- مقادیر بدست آمده از میکروسختی نمونههای ریخته گری شده.
پله4 پله3 پله2 پله 1 میکروسختی (ویکرز)
297 315,5 322 322 پرلیت
181 113 213 220 فریت

جدول3- مقادیر بدست آمده از میکروسختی نمونههای عملیات حرارتی شده.
پله4 پله3 پله2 پله 1 میکروسختی (ویکرز)
163 193 201 163 فریت

شکل1- شمایی از مدل پلهای استفاده شده برای قالب گیری (اندازهها به سانتی متر میباشند).

P
4

P
3

P
2

P
1

2
.
89

2
.
94

3
.
42

3
.
44

0
<
R
<
0
.
65

94
.
2

92

89
.
7

85
.
9

0
/
8
<
R
<
1

P

4

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

P

3

P

2

P


پاسخ دهید