نتیجه گیری
در این پژوهش، ساخت ورقهای کامپوزیتی Al–B4C با روشی بر پایهی اتصال تجمعی نورد مورد توجه قرار گرفت. نتایج نشان داد که با بکارگیری کاهش سطح مقطع نوردی 66 درصد در مراحل افزودن لایهی تقویت کننده، جوش سردی مناسب بین ورقها ایجاد میشود. افزون بر این، تا سیکل 7 اتصال تجمعی نورد نمونهها دارای شکل پذیری مناسب بوده و قطعاتی بدون عیب ماکروسکوپی بدست آمد. نمونهی تولید شده با 7 سیکل اتصال تجمعی نورد توزیعی مناسب از ذرات تقویت کننده کاربید بور در زمینهی نانوساختار آلومینیوم را نشان داد. چنین ساختار مناسبی پیشنهاد میدهد که اتصال تجمعی نورد با داشتن مزایایی نظیر تجهیزات نسبتاً ارزان، سرعت تولید بالا و عدم محدودیت ماده تولیدی روشی مناسب و مستعد برای تولید کامپوزیتهای زمینه فلزی است.

سپاسگزاری
بدین وسیله از تکنسینهای آزمایشگاههای مهندسی مواد دانشگاه شیراز جهت کمکهای فنی سپاسگزاری میشود.
منابع
armor”, Report 1990, ARO-26166.1-MS-A, 1991.
J. Abenojar., F. Velasco., and M. A. Martinez., “Optimization of processing parameters for the Al + 10 درصد B4C system obtained by mechanical alloying”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 184, pp. 441–446, 2007.
X.G. Chen., “Application of Al-B4C Metal Matrix Composites in the Nuclear Industry for Neutron Absorber Materials”, Symposium of Solidification Process of Metal Matrix Composites, Edited by N. Gupta and W. H. Hunt, TMS, pp. 343-350, 2006.
X.G. Chen., and R. Hark., “Development of Al-30 درصدB4C Metal Matrix Composites for
Neutron Absorber Material”, Symposium of Aluminum Alloys: Fabrication, Charaterization and applications Edited by W. Yin et al, TMS, pp. 3-9, 2008.
K. M. Shorowordi, A. S. M. A. Haseeb, and J. P. Celis, “Tribo-surface characteristics of Al–B4C and Al–SiC composites worn under 1- R.B. Mason., M.A. Miller., L.A. Gintert., and M.F. Singleton., “Corrosion testing and assessment of metal matrix composite components for military assets”, Tri-service corrosion conference, pp. 1-14, 2007. 2- F. Toptan., A. Kilicarslan., A. Karaaslan., M. Cigdem., and I. Kerti., “Processing and microstructural characterisation of AA 1070 and AA 6063 matrix B4Cp reinforced composites”, Materials and Design, Vol. 31, pp. S87-S91, 2010.
M. Khakbiz., and F. Akhlaghi., “Synthesis and structural characterization of Al–B4C nano-composite powders by mechanical alloying”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 479, pp. 334–341, 2009.
A. Bhatnagar., “Lightweight ballistic composites: Military and law-enforcement applications”,
Wood head Publishing in Materials, 2006.
A. J. Pyzik., P. D. Williams., and A. McCombs., “New low temperature processing
for boron carbide/aluminum based composite Technology of Plasticity, Vol. 40, pp. 1187– 1191, 1999.
S. H. Lee., Y. Saito., N. Tsuji., H. Utsunomiya., and T. Sakai., “Role of shear strain in ultragrain refinement by accumulative roll-bonding (ARB) process”, Scripta
Materialia, Vol. 46, pp. 281–285, 2002.
T. Ungar., G. Tichy., J. Gubicza., and R. Hellmig., “Correlation between subgrains and coherently scattering domains”, Powder Diffraction, Vol. 20, pp. 366–75, 2005.
L. R. Vaidyanath., M. G. Nicholas., and D. R. Milner., “Pressure welding by rolling”, British Weld Journal, Vol. 6, 13–28, 1959.
H. A. Mohamed., and J. Washburn., “Mechanism of solid state pressure welding”, Weld Journal, Vol. 30, pp. 302–310, 1975.
Z. Wang., T. K. Chen., and D. J. Lloyd., “Stress distribution in particulate-reinforced metal-matrix composites subjected to external load”, Metallurgical Transactions A, Vol. 24, pp. 197–207, 1993.
D. J. Lloyd., “Aspects of fracture in particulate reinforced metal matrix composites”, Acta Metallurgica et Materialia, Vol. 42, pp. 59–71, 1991.
Z. Wang., and R. J. Zhang., “Mechanical behavior of cast particulate SiC/Al (A356) metal matrix composites” Metallurgical Transactions A, Vol. 22, 1585–1593, 1991.

P. B. Prangnell., S. J. Barnes., S. M. Roberts., and P. J. Withers., “The effect of particle distribution on damage formation in particulate reinforced metal matrix composites deformed in compression”, Materials Science and Engineering A, Vol. 220, pp. 41–56, 1996. 29- T. Christman., A. Needleman., and S. Suresh., “An experimental and numerical study of deformation in metal-ceramic composites”, Acta Metallurgica et Materialia, Vol. 37, pp. 3029–3050, 1989.
S. Tao., N. Townely., and J. D. Boyd., “Effects of particulate spacing distribution on internal stress and damage in MMCs”, Microstructure Sciences, Vol. 22, pp. 249–259, 1994.
T. V. Clyne., and P. J. Withers., “An introduction to metal matrix composites” Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 1993.
M. J. Tan., and X. Zhang., “Powder metal matrix composites: selection and processing” different contact pressures”, Wear, Vol. 261, pp. 634–641, 2006.
I. Kerti and F. Toptan, “Microstructural variations in cast B4C-reinforced aluminium matrix composites (AMCs)”, Materials Letters, Vol. 62, pp. 1215–1218, 2008.
K. Kitazono, E. Sato, K. Kuribayashi,
Novel manufacturing process of closed-cell aluminum foam by accumulative roll-bonding, Scripta Mater 50 (2004) 495-498.
H. Sekine and R Chen. “A combined microstructure strengthening analysis of SiCp/Al metal matrix composites”,
Composites, Vol. 26, pp. 183-8, 1995.
H. A. Mohamed and J. Washburn, “Mechanism of Solid State Pressure Welding”, Welding Journal, Vol. 30, pp. 2–10, 1975.
N. Bay, “Cold Welding: Part ІІ, Process Variant and application”, Metal Construction, pp. 486-490, 1986.
N. Bay, “Cold Welding: Part І, Characteristic, Bonding Mechanism, Bond Strength”, Metal Construction, pp. 369-372, 1986.
C. Lu, K. Tieu and D. Wexler, “Significant enhancement of bond strength in the
accumulative roll bonding process using nanosized SiO2 particles”, Journal of Material Processing and Technology, Vol. 209, pp. 4830–4834, 2009.
M. Alizadeh and M.H. Paydar, “Study on the effect of presence of TiH2 particles on the roll bonding behavior of aluminum alloy strips”, Material Design, Vol. 30, pp. 82–86, 2009.
Y. Saito, N. Tsuji, H. Utsunomiya, T. Sakai, and R. G. Hong, “Ultra-fine grained bulk aluminum produced by accumulative rollbonding (ARB) process”, Scripta Materialia, Vol. 39, pp. 1221–1227, 1998.
N. Tsuji., T. Iwata., M. Sato., S. Fujimoto., and Y Minamino., “Aging behavior of ultrafine grained Al-2 wt %Cu alloy severely deformed by accumulative roll bonding”, Science and Technology of Advanced
Materials, Vol. 5, pp. 173–180, 2004.
H. Utsunomiya., K. Tanda., Y. Saito., T. Sakai., and N. Tsuji., “Effects of Lubrication on Accumulative Roll-Bonding (ARB) of Aluminum”, Journal of the Japan Society for 34- I. Sabirov., O. Kolednik., R. Z. Valiev., and R. Pippan., “Equal channel angular pressing of metal matrix composites: Effect on particle distribution and fracture toughness” Acta Materialia, Vol. 53, pp. 4919–30, 2005.

Materials Science and Engineering A, Vol. 244, pp. 80–85, 1998.
33- I. Sabirov., O. Kolednik., and R. Pippan., “Homogenization of metal matrix composites by high-pressure torsion”, Metallurgical and Materials Transactions A, Vol. 36, pp. 2861– 2870, 2005.

پیوستها
Zn Fe Si Al عنصر
0/05 0/2 0/25 99/5 درصد وزنی
676657766366

جدول 1- ترکیب شیمیایی آلومینیوم 1050 استفاده شده.

شکل 1- مراحل شماتیک روش تولید.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

677419208580

شکل2- ورق کامپوزیتی ARB شده تا 8 سیکل که عیوب و پارگی کنار ورق مشهود است.

شکل 3- تصویر میکروسکوپ نوری مقطع کناری نمونه با درصد تغییرشکل 50 که جوش مناسبی ایجاد نشده است (a) و تصویر میکروسکوپ نوری مقطع کناری ورق کامپوزیتی ARB شده تا 2 سیکل با درصد تغییرشکل 66 حین افزودن تقویت کننده و 50 حین ARB که جوش مناسبی ایجاد شده است (b).

شکل 4- الگوی XRD کامپوزیت آلومینیوم- کاربید بر( تهیه شده با 7 سیکل ARB).


پاسخ دهید