واکنش احیای کربوترمیک کنسانترهی خالص شدهی سلستیت معدن لیکک با کربن اکتیو در شرایط نا همدما در اتمسفر آرگن، با خلوص بالا بررسی شد. نتایج آزمونهای پراش اشعهی ایکس و آنالیزهای حرارتی نشان دادند که واکنش احیاء از دمای حدود C7200 آغاز میشود که این دما به مراتب بیشتر از مقدار محاسبه شده به وسیلهی مدل ترمودینامیکی بود.همچنین، هیچگونه ترکیب یا فاز میانی در مسیر احیاء دیده نشد. واکنش احیای کربوترمیک در سطح ذرات کنسانترهی سلستیت به صورت مرحله به مرحله پیش میرود و افزایش دما منجر به افزایش سرعت واکنش میشود که دلیل آن تغییر ساز و کار واکنش احیاء از حالت جامد- جامد به حالت جامد- گاز است. افزون بر این، دمای آغاز تشکیل سولفید استرانسیم به مراتب کمتر از مقدار بدست آمده از آزمایشهای دیگران بود که دلیل آن میتواند کاربرد ذرات بسیار ریز کربن فعال باشد. نتایج آزمایشها نشان داد که تشکیل گاز منوکسید کربن نقش بسزایی در افزایش سرعت واکنش احیاء دارد.

تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله از مسئولان دانشگاه یاسوج به جهـتفراهم کردن هزینههای این طرح پژوهشی تشکر میکنند. هـمچنـین، از مـسئولان آزمایـشگاههای مرکـز تحقیقـات فرآوری و مواد معدنی ایران (بویژه خانم محمـدی نـسب وخانم موسوی ) و مسئولا ن آزمایشگاه پراش اشعهی ایکـسو میکروسکوپ الکترونی دانشگاه صـنعتی اصـفهان (خـانمصرامی و خانم کرباسـی) بـرای انجـام آزمـایشهـای ایـنپژوهش تشکر میکنند.
منابع
F. Habashi., Handbook of Extractive Metallurgy, Vol. IV, Weily VCH, pp.23292336, 1997.
W.Chen., and Y. Zhu., “Preparation of strontium carbonate from celestite”, Transactions of the Institutions of Mining and
Metallurgy Section C: Mineral processing and

M. Erdemoglu., M. Canbazoglu., and H. Yalcjn., “Carbothermic reduction of highgrade celestite ore to manufacture strontium carbonate”, Transactions of the Institutions of
Mining and Metallurgy Section C: Mineral processing and Extractive Metallurgy, Vol. 107, pp. C65-C70, 1998.
M. Sukiennik., C. Malinowski., and S. Malecki., “Kinetics of SrSO4 reduction by means of (CO+CO2) gas mixtures”, Archives of Metallurgy, Vol.47, pp.81-93, 2002.
R.S. Sonawane., B.B. Kale., S.K. Apte., and M.K. Dongare., “Effect of a Catalyst on the Kinetics of Reduction of Celestite (SrSO4) by Active Charcoal”, Metallurgical and Materials Transactions B , Vol.31B, pp.35-41, 2000.
M. Erdemoglu., “Carbothermic reduction of mechanically activated celestite”, International Journal of Mineral Processing, Vol.92, pp.144-152, 2009.
HSC Chemistry for Windows, version 5.1,
Outokumpu , Oy, 1994
ع . عدل، “مطالعه روند تبدیل و تخلیص در فرآینـد تولیـدکربن ات استران سیم از من ابع ناخ الص داخل ی ” ، پای ان نام ه کارشناسی ارشد ، دانتشگاه صنعتی شریف ، 1379
M.Sh. Bafghi., M. Adeli., and H. Mohammadi Nikoo., “Kinetics of carbothermic reduction of an Iranian celestite ore”, Iranian Journal of Materials Science and Engineering, Vol.1, No.3, 2004 ن. س توده ، و م. عل ی عـسکری زم انی، “تهیـه کربنـات -20 استرانسیم از سلستیت به روش مکانوشیمیایی” ، طرح پژوهشی1388 ،1316 مــــص وب دانــــشگاه یاســــوج بــــه شــــماره5- M. Erdemoglu., and M. Canbazoglu., “The leaching of SrS with water and the precipitation of SrCO3 from leach solution by different carbonating agents”,
Hydrometallurgy, Vol. 49, pp. 135-150, 1998.
A.H. Castillejos-Escobar., F.P. De La CruzDe1 Bosque., and A. Uribe-Salas., “The direct conversion of celestite to strontium carbonate in sodium carbonate aqueous media”,
Hydrometallurgy, Vol. 40, pp.207-22, 1996.
M. Erdemoglu., M. Sarıkaya., and M. Canbazoglu., “Leaching of Celestite with Sodium Sulfide”, Journal of Dispersion Science and Technology, Vol. 27, pp. 439– 442, 2006.
R. Suarez-Orduna., J.C. Rendon-Angeles., and K. Yanagisawa., “Kinetic study of the conversion of mineral celestite to strontianite under alkaline hydrothermal conditions”, International Journal of Mineral Processing, Vol. 83, pp.12-18, 2007.
A. Obut., P. Balaz., and I. Girgin., “Direct mechanochemical conversion of celestite to SrCO3”, Minerals Engineering, Vol. 19, pp.1185-1190, 2006.
N. Setoudeh., N.J. Welham., and S.M. Azami., “Dry mechanochemical conversion of SrSO4 to SrCO3”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 492, pp.389-391, 2010. 11- N. Setoudeh., and N.J. Welham., “Ball milling induced reduction of SrSO4 by Al”, International Journal of Mineral Processing, Vol. 98, pp.214-218, 2011.
12- J. Plewa., J. Steindor., J. Nowakoaski., and K. Fitzner., “Kinetics of SrSO4 reduction with CO”, Thermochimica Acta, Vol. 138, pp. 5566, 1989.

پیوستها

جدول 1- ویژگیهای کلی توزیع سایز کنسانترهی سلستیت پس از فرآیند خالصسازی و کربن اکتیو استفاده شده در این پژوهش.
نوع ماده (d%١٠(μm) d%۵٠(μm) d%٩٠(μm مساحت سطحی ویژه
(m

g

g

2)
کنسانترهی سلستیت خالص 941/65 727/15 914/1 22/1 سازی شده
پودر کربن اکتیو 392/58 806/18 961/4 613/0

kmolFile: C:UsersnaderDesktopGibbsIn.OGI

0200400600800100012001400C

شکل1- تغییرات مقدار مواد اولیه و محصول بر اساس دادههای ترمودینامیکی نرم افزارHSC در سامانهی SrSO۴ – C .

شکل 2- منحنی آنالیز حرارتی (TGA) مخلوط سلستیت-کربن اکتیو بر اساس نسبت استوکیومتری واکنش 1.

شکل 3- منحنی DTG بر حسب دما برای مخلوط سلستیت-کربن اکتیو که از دادههای شکل 2 بدست آمده است.

شکل 4- نتایج آنالیز پراش اشعهی ایکس باقی ماندههای جامد مخلوط کنسانتره ی سلستیت-کربن اکتیو که به ترتیب در
دماهایC0 500 (پایین) ، C، 1083 0C ، 945 0C ، 7200C11500 (بالا) به صورت نا همدما در اتمسفر آرگن گرم شدهاند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

الف- ب-


پاسخ دهید