همان گونه که انتظار میرفت، پیک مشخصی در نمونه مشاهده نمیشود [14], [21،20]. به این ترتیب، میتوان گفت که نمونه ی تهیه شده حاوی ذرات آمورف بوده است.
تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری از نمونهی تهیه شده در سیلیکات سدیم 37 درصد و اسید سولفوریک 20 درصد بدون حضور سرفکتانت در شکل 8 دیده میشود. ساختار کروی شکل ذرات و یکنواختی اندازهی آنها قابل مشاهده است. اندازهی ذرات در حدود 25 نانومتر میباشد.

نتیجه گیری
نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان میدهند که امکان تهیهی نانو سیلیکای رسوبی با کنترل شرایط واکنش و با استفاده از مواد اولیهی صنعتی وجود دارد. سیلیکای رسوبی تولید شده میتواند در کاربردهای گوناگون از قبیل کاتالیست، جاذب گاز، جاذب یونهای سنگین فلزی، حمل کنندهی مواد معدنی، نیمه رسانا و همچنین، به عنوان فیلر در تقویت لاستیک استفاده شود. نتایج بدست آمده از این پژوهش به شرح زیر میباشند:
با افزایش غلظت سیلیکات سدیم از 25 تا 37 درصد وزنی، اندازهی ذرات سیلیکای رسوبی از 70 نانومتر تا 25 نانومتر کاهش مییابد.
اندازهی ذرات 15 نانومتر در سیلیکات سدیم 37 درصد، اسید سولفوریک 20 درصد و افزودن Wt. 2 /0 درصد سدیم دو دسیل سولفات بدست آمد.
سیلیکای رسوبی تولید شدهی آمورف، کروی شکل با توزیع اندازهی ذرات باریک میباشد.

افزودن Wt. 2/ درصد سدیم دودسیل سولفات تاثیری بیشتر از افزودن Wt. 2/ درصد پلی وینیل پیرولیدون در کاهش اندازهی ذرات سیلیکای رسوبی تولید شده دارد.

تشکر و قدر دانی
از همکاری صمیمانهی جناب آقایان رسولی و مهالیکه در فراهم آوردن شرایط انجام این پژوهش، زحمات زیادی را متقبل شده اند، سپاسگزاری میشود.

H. Yamauchi., T. Ishikawa., and S. Kondo., Surface characterization of ultramicro spherical particles of silica prepared by w/o microemulsion method, j. Colloids and Surfaces 37 (1987) 71–80.
H. Giesche., Synthesis of Monodispersed Silica Powders II.
Controlled Growth Reaction and Continuous Production Process, European Ceramic Society, Vol.14 (1994) 205-214.
X. Yan., S. Han., W. Hou., X. Yu., C. Zeng., X. Zhao., and H. Che., Synthesis of highly ordered mesoporous silica using cationic trimeric surfactant as structuredirecting agent, Colloids and Surfaces A : Physicochem. Eng. Aspects, Vol. 303 (2007) 219–225.
M.M. Hessien., M.M. Rashad., R.R. Zaky., E.A. Abdel-Aal., K.A. El-Barawy., Controlling the synthesis conditions for silica nanosphere from semi-burned rice straw, Materials Science and Engineering B, Vol. 162 (2009) 14–21
-51 X. Ma., N. H. Lee., H. J. Oh., J. W. Kim., C. Rhee., K. S. Park., and S. Kim., Surface modification and characterization of highly dispersed silica Nano particles by a cationic surfactant, Colloids and Surfaces A :Physicochem. Eng. Aspects, Vol. 358, (2010) 172–176.
-61 T. H. Liou., Preparation and characterization of nano-structured silica from rice husk, Materials Science and Engineering A, Vol. 364 (2004) 313–323 17- W. Wang., B. Gu., and L. Liang., Effect of anionic surfactants on synthesis and selfassembly of silica colloidal nano particles, Colloid and Interface Science Vol.313 (2007),169–173.
18- J. Zhang., M. Liu., A. Zhang., K. Lin., C. Song., and X. Guo., Facile synthesis of mesoporous silica nanoparticles with controlled morphologie using water–acetone media, Solid State sciences, Vol.12 (2010), 267–273.
منابع
1 -B. Wan J.O., C. H. Kim., G. H. Tae., and J.B. Park., Characteristics of cement mortar with nano-SiO2 particles, , Construction and Building Materials, Vol. 21 ( 2007), 13511355 .
S. Zhou., L. Wu., J. Sun., and W. Shen., The change of the properties of acrylicbased polyurethane via addition of
nanosilica. Prog. Org. Coat., Vol. 45(2002), 33-42.
Kirk-Othmer., Encyclopedia of Chemical Technology. 21(1978), 350-450. 4- A. L. Peter., Pigment handbook. WileyInterscience, (1988), 200-240.
T. Jesionowski., Characterization of silicas precipitated from solution of sodium metasilicate and hydrochloric acid in emulsion medium. Polym. Technol.,
Vol.127 (2002), 56-65.
G.H. Bogush., M.A. Tracy., and C.F. Zukoski., Preparation of monodisperse silica particles: Control of size and mass fraction, Journal of Non-Crystalline Solids, Vol. 104 (1988) 95–106.
G.H. Bogush., and C.F. Zukoski., Studies of the Kinetics of Precipitation of Uniform Silica Particles through the Hydrolysis and Condensation of Silicon Alkoxides J. Colloid Interface Sci., Vol.142 (1991)1–18.
G.H. Bogush., and C.F. Zukoski., Uniform Silica Particle Precipitation: An Aggregative Growth Model, J. Colloid Interface Sci., Vol.142 (1991) 19–34.
F. J. Arriagada., and K. Osseo-Asare., Synthesis of Nanometer-Sized Silica by Controlled Hydrolysis in Reverse Micellar Systems,The Colloid Chemistry of Silica, (1994) 113–128.
K.F. Osseo-Asare., Effect of electrolyte additives on sol-precipitated nano silica particles, J. Colloids and Surfaces 50 (1990) 321–339.
pure silica from rice hull ash, Bioresource Technology, Vol. 73 (2000) 257-262.
21- V.P. Della., I. Kuhn., and D. Hotza., Rice husk ash as an alternate source for active silica production, Materials Letters, Vol. 57 (2002) 818–821.
پیوستها

L. R. Dai., T. W. Wang., L.T. Bu., and G. Chen., Mixed surfactant templating route for mesoporous silica, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering
Aspects, Vol.181 (2001), 151–157.
U. Kalapathy., A. Proctor., and J. Shultz., A simple method for production of

شکل 1- راکتور دو جدارهی تهیه نانو سیلیکا.

c)
c)

b)
a)

c)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

c)

b)

a)

شکل 2- تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نانو سیلیکای تهیه شده در اسید سولفوریک درصد20 وسیلیکات سدیم a) درصد25 ،b) درصد33 و c) درصد37
a

شکل 3- نمودار توزیع ذرات در غلظت های گوناگون سیلیکات سدیم(از راست به چپ 33،25 و 37 درصد وزنی)

شکل4- آرایش مولکول های سرفکتانت در محلول[15].

شکل 5- تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی سیلیکای رسوبی با افزودن Wt. درصد 2/0 سدیم دو دسیل سولفات

شکل 6- تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی سیلیکای رسوبی با افزودن Wt. درصد 2/0 پلی وینیل پیرولیدون

شکل7-تصویر آنالیز XRD از سیلیکای رسوبی در سیلیکات سیدیم درصد37، اسید سولفوریک درصد20

شکل 8- تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری از سیلیکای رسوبی درسیلیکات سدیم درصد37 و اسید سولفوریک درصد20

جدول 1- سرفکتانت های مورد استفاده در تهیه نانو سیلیکا


پاسخ دهید