ّؾخـ ؽذ ممٚ تأثیز افغنبک قبثٌ چؾِ پ٘ؽی اعت.

تحلیل با روش های اجشا محدود
ؽزایظ ثبرد ی پیچیذٙ ثب رٗٗػٛٛبی اخشا حذٗٗد ثب اعتفبدٙ اس ثزبّثزٕبّٚی ANSYS ٗ IDEAS ٕیّش تح یتحَیٌ ّیؽ٘د ٕتبیح تدزثی ثذعت آ ذٙ را تبییذ ّیْٕبیذ. ذ ٛب ثبٗ ػٖٖبفز پ عت ای ایدبد ؽذٕٕذ تزٍمیٍجبت ثبری تفبّٗتفبٗتٗت ٕیش اػ باػْبً ؽ٘ذ. در ؽن ٛبی 6-4، ٛز ٍٍ٘ٚ 12 لایلایٚ
ثب فیجزٛٛبیی در راعتبٛبی تٖ بٗه اعت م حتی ثب 6 لایلایٚی تبثیزىذار ٕیش پبعخّیپبعخی٘ ّی ثبؽذ. ث ػٖ اػٖ٘آ ثبً، ْٕٕٚ٘ٛبی ٍٍ٘ٚای تفبٗٗت، تحت ثبرٛبی تزمیجی در ؽْن٘ ٛبی 6-4، پظّ اس ؽجٕی عبسیٖ در FEM ؾب داد ّیؽ ٕذ. در ایٔ ؽن ٛب، ٕتبیح تّتٖ٘ع٘ع اس ثبرٛبی تلٓ حّح٘ر٘رٙ ثبرٛٛبی تزمیجیٖ ؾبٕؾبٓ دادٙ ّیؽ ٕذ، ممٚ ٕتبیح ثذعتآّ ذٙ را تبییذ ّیم ذ.

نتایج
ثزرعی فؾبر داخَ ی، مؾؼ ٗ پیچؼ رٗ ی ْٕٕٚ٘ٛبی ای اعتفبدٙ ؽذؽذٙ، م تزی خغب را در ثز ّیىیزد ممٚ ث دٍ٘یٌٚ فزآیٍٖٖذعٍبسٍی نبٕٕینیٔ یض ٘ع ثبر ّیٜثبؽذ. دٚر فزآیفزآیٖذٖذ ت ٍیذ ٛبّی تق٘یت ؽذٙٙ یٗ فیجزی، ثٜتزی ٕ٘ع٘ع ٘ار پیچبٕذپیچبٕذٓ ّیٚثبؽذ م ایٔ تنٖ ٘صی ىزفتٔ اضٔبف ی
٘ادّ٘اد، ٘ایٛ٘ای خّ٘خ٘د٘د ٗ ّغغٚح مزدمزدٓ لای لایٚٛبی ٘ادّ٘اد ّزمتٚ را تض یٔتضْیٔ ّیمٖٖذ.
در ایدبد ؽنبف ریش س یٖ ای ،ؽنغت فیجز یب ؽنغت فؾزدىی، درٕ ػْ دارایّ اٛ ْیتإذ. إٕتخبه تغیزٛبی آعیت ث ىىٕ٘ٚی چٌؾِ ىیزی ث عبس مبرٛبی ؽ بختؽٖبختٚ ؽذ ثغتیی دارد٘. قبٕیغّٕقبیغٚی رٍٗٗػٍٛبی ثزرعی، ثغت ث فؾبٙرٙ لاعتیل درٗدرٗٓ ْٕٕ٘ٚی ٍٍٚ٘ای، ثب اعتفبدٙ اس رٗٗػٛبی
إٕتخبه ؽذٙ ی ت ٍیذ، رضبیت ثخؼ اعت. در ای آسّبیؼٛب، حبٍتٛٛبی ؽنغت م رٗٗی ؽن ٖذىی مؾؾیٔ ثیثجبتی ؽنغت فؾزدىی تبثیز ّیىذارٕذ، ّ٘رد٘رد تح یتحَیٌ قٗزار ىزفت.

نتیجه گیزی
ٕتبیح ثذعت آ ذ اس ایٔ پضٗ ٛؼ ثٚ ؽزح سیز ّیثبؽ ذ:
1( در ت ب زاحٌ فزایٖٖذ ثبردٛی، مؾؼ ثیؾیٖثیؾیٖٚ یؾٚ در ٘ک تزُکّ پذیذار ّیؽ٘د عپظ ثب دٗٗر ؽذ اس ٘ک تزک مبٛٛؼ ّییبثذ. فؾبر مؾؼ ٕشدیل ٘کٓ تزک ثب افشایؼ ثبر اػ بی افشایؼ ّییبثذ. إٕتؾبر فؾبر در قبثّقبثٌ ٘ک تزک چٜٜبر ٗیضىی تفبّٗتفبٗتٗت را ؾبٕؾبٓ ّیدٛذ ممٚ ثثٚ ؽزح سیز ّیثبؽٖٖذ:
اٍٍف( سّ بٕٕیم ثبر اػ بی پبییٔ تز اس 86 ی تٔ ثبؽذ ،بد در قبث ٘ک تزک در حبٍت الاعتیل اعت فٕؾبر ثیؾٙیٖثیؾیٖٚ در ٘کٕ تزک پذیذار ؽذٙ ٗ ثب دٗٗر ؽذؽذٓ اس ٘ک تزک مبٛؼ ّییبثذ )ؽنٌ 7(
ه( سّ بٕٕیم ثبر اػ بٍٍی ثیٔ 86 تب 171 ی تٔ افشایؼ یبثذ، یل ٗضؼیٚت ثبثت فؾبر إٕذک در فبفَ ای ٕشدیل ث ٘ک تزک پذیذار ّیؽ٘د م ثب افشایؼ ثبرٛٛبٚ ععً٘ ٗضؼیتٚ ثبثت فؾبر افشایؼ ّییبثذ )ؽٚنؽنٌ 8(.
ج( س بٕیم ثبر اػ بی ثی 171 تب 405 ی تٔ افشایؼیٕبثذ، یلٕ بحیٚ ی فؾبر الاعٔتیل م٘چلٕ ؾبثّؾبثٚ )اٍٍف(، ٕشدیل ٘ک تزٚک پذیذار ّیؽ٘د در ٕشدّینی بحیٕبحیٚی فؾبر الاعتیل ثبلا، یل فؾبر ثبثتٗ پبییٔ ث خ٘د ّیآیذ )ؽنٌ 9(.
د( پظ اس ای م ثبر اػ بٍی اس 405 ی تٔ ثیؼٕتز ؽ٘د ،یل فؾبر ثیؾیثیؾیٖٚ در یل فبفَفبفَٚی اإذکٕذک اس ٘ک تزک پذیذار ّیؽ٘د )ؽٚنٌ 10(.
2( پظ اس ایٔ م ثبر اػ بٍٍی ثشرهتز اس 405 ی تٔ ؽ٘د، یل بحیٕبحیٚی تجٚذیٌ پلاعتینی ث خ٘د ّیآیذ ممٚ ثغیبر ٕشدیل ٘ک تزک در بحیٕبحیٚی عخت ؽ ذٙؽٕ٘ذٙ اعت. پیؼ ثیٖٖی ّیؽ٘د آغبس ؽنبفت در ٍٍٚ٘ٛب در بحیٕبحیٚی تغییزؽنٌ پلاعتینی رٗٗی دٛذ.

سپاسگشاری
ثب تؾنز اس ّٜٖذعٖذعبٓ ٗ مبرم بمبرمٖبٓ ػشیش ٗاحذٛٛبی تٜبٍٖ صی آسّ بیؾیبٛی “ؽزمت عبسٙ یٔ ثبفتٍ” ث یض٘یضٙ ٖذٖ٘طّٜٖذط پ یب ػلایی، عزپزعت ٗإحذ تب٘رصی چ ی ، ثبؽیبثبؽیبٙ پضٗ ؾیزا خ ا دإؾیبٙ آساد اعلاّیٗ
ٗاحذ ؽٜٔزمزد ممٚ در إدبإدبُ آیٔ پزٗ صٙ ْٛنبریْنبری ف ی بٕفْیْبٕٚای داؽتٖٖذ.

WILEY-VCH-Verlag, Weinheim, 1999, pp. 319–324.
W. Hufenbach, R. B¨ohm, L. Kroll, A. Czulak, Braided Composite Pipe Elements for Applications in Chemical Apparatus
Engineering, Glasgow, 2004.
W. Hufenbach, L. Kroll, R. B¨ohm, A. Langkamp, A. Czulak, Piping elements from textile reinforced composite materials for apparatus construction, 12th International Scientific Conference AMME, 2003.
P. Zajac, W. Blazejewski, A. Czulak, R. Bohm, Badania Kompozytowych Probek Rurowych do Oceny Wlasciwosci Materialu Kompozytowego. Materialy polimerowe
Pomerania — Plast 2004. Miedzyzdroje,
2..4002.6.4.6
A. Langkamp, Bruchmodebezogene Versagensmodelle von Faserund Textilverst arten Verbundwerkstoffen Mit Polymeren, Keramischen Sowie Metallischen Matrices, Dissertation TU Dresden, 2002.
A. Puck, H. Sch¨urmann, Failure analysis of FRP laminates by means of physically based phenomenological models, Composites Sci. Technol. 58 (1998) 1045–.7601
R.G. Cuntze, A. Freund, The predictive capability of failure mode concept-based strength criteria for multidirectional laminates, Composite Sci. Technol. 64 (3–4) (2004) 343– .773
منابع
O. Allix, P. Ladeveze, “Damage mechanics for 3D composites. In: Bathias C, M. Uemara, editors. Advanced Composites Materials II, Leading Part for the XXIst Century, Proceedings of the Second Japan – France Joint Seminar on Composite Materials, SIRPE, Paris, Tsukuba, Japan, 123-135, 1991.
O. Allix, M. Dommanget, M. Gratton, PL. Hereil, Amulti-scale approach for theresponse of a 3D carbon/carbon composite under shock loading. Comp Sci Tech 2001; 61(3):409–415. 3- A. Legendre, Lemateriau Carbone: des ceramiques noires aux fibres de carbone. Eyrolles. 1992.
4- D.R. Hayhurst, I.D. Felce, Creepruptureunder triaxial tension. EngFractMech 1986; 25:645–664. 5- W. Chmielowski, Okre´slanie Własno´sci Materiałowych Długowloknistego Kompozytu Polimerowego., Praca Dyplomowa, IMiMT
Politechnika Wrocławska, 2002.

W. Hufenbach, L. Kroll, V. Lustig, M. Gude, Versagensverhalten Gewickelter Faserverbundstrukturen Bei Mehrachsiger Beanspruchung. Tagungsband zur Technomer, 99, .11–13.11.1999, Chemnitz, Bd. 1, A11, pp.
1–.9
W. Hufenbach, L. Kroll, A. Langkamp, M. Gude, Realistische versagenskriterien fur Faserverbundstoffe mit spr¨oder matrix, in: Hg.K. Schulte, K.U. Kainer (Eds.),
Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde, und Festigkeits Nachweise Unter
Mehrachsiger Beanspruchung—Modellbildung und Experiment. Progress Report VDI, vol. 5, no. 506, D ussel orf, VDIVerlag, 1997. 18- W. Blazejewski, P. Chmielarczyk, A. Langkamp, Ci´snieniowe Badania
Rur Kompozytowych W Zło˙zonym Stanie Napr˛e˙ze´n, XIX Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Jachranka 18–20,Pa´zdziernika, 2000.
A. Mantzenmiller, J. Lubliner, R.L. Taylor, A constitutive model for anisotropic damage in fiber-composites, Mech. Mater. 20 (2), pp. 125–152, 1995.
L. Kroll, Zur Auslegung Mehrschichtiger Anisotroper Faserverbundstrukturen,
Dissertation TU Clausthal, 1992.
A. Puck, Festigkeitsanalyse von FaserMatrix-Laminaten, Carl Hanser Publishers, Munich Vienna, 1996.
R. G. Cuntze et al., Neue Bruchkriterien

پیوستها

ؽنٌ 1- ذّذً قزارىیزی فیجزٛٛب در ّ٘اد٘اد ّزمت [1].

ؽنٌ 2- عزح ٍٍ٘ٚ ْٕٕ٘ٚ.

ؽنٌ 3- ٍٍ٘ٚ ْٕٕ٘ٚ در حبحبً آسّبیؼ.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ؽنٌ 4- ت دٙ ثبر )مؾؼ، فؾبر در ٕی(.

ؽنٌ 5- ٍٍ٘ٚ ثب ثبر ّح٘ری فؾبری.

ؽنٌ 6- ٍٍٚ٘ سیز ثبر خْْؾی.

ؽنٌ 7- ت٘سیغ ثیؾیٖثیؾیٖٚ تٖٖؼ ز بٕزّبً در ععً٘ تزک ثزای حبٍت )اٍف(.

ؽنٌ 8- ت٘سیغ ثیؾیٖثیؾیٖٚ تٖٖؼ ز بٕزّبً در ععً٘ تزک ثزای حبٍت )ه(.

ؽنٌ 9- ت٘سیغ ثیؾیٖثیؾیٖٚ تٖٖؼ ز بٕزّبً در ععً٘ تزک ثزای حبٍت )ج(.

ؽنٌ 10- ت٘سیغ ثیؾیٖثیؾیٖٚ تٖٖؼ ز بٕزّبً در ععً٘ تزک ثزای حبٍت )د(.


پاسخ دهید